Notice: Undefined index: test in /var/www/vhosts/lmds.be/httpdocs/index.php on line 11
Voorwaarden - LM&DS
Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Voorwaarden

Berekeningswijze Kosten en Erelonen en voorwaarden CVBA (BV) LM&DS
KBO 0894.715.033

Behoudens andersluidende specifieke afspraken (o.a. waardetarief of forfait), dossier per dossier schriftelijk overeen te komen, worden de kosten en erelonen van LM&DS als volgt bepaald:

1.

De prestaties van LM&DS worden enerzijds aangerekend als kosten, anderzijds als erelonen. De kosten bestaan uit aan een dossier toewijsbare specifieke kosten en uit de vaste en variabele kantoorkosten die niet specifiek zijn toe te wijzen en op objectieve wijze worden verdeeld over alle dossiers. LM&DS levert geen prestaties in het kader van juridische tweedelijnsbijstand (pro-deo). Alle bedragen zijn exclusief BTW.

2.

Volgende kosten worden in rekening gebracht:

 • Openen dossier (vaste vergoeding van € 50,00/dossier)
 • Briefwisseling (€ 12,00 per pagina - € 8,00 per pagina voor dubbele hoofdingen)
 • Dactylo procedure (voor procedurestukken – conclusie, dagvaarding, inventaris, verzoekschrift… aan € 12,00 per pagina)
 • Aangetekende zendingen (€ 20,00)
 • Fotokopie (€ 0,10 per pagina, behoudens specifieke kopie voor derden aan werkelijke prijs)
 • E-mails (€ 6,00 per pagina)
 • Consultatie rijksregister (€ 15,00)
 • Financiële verrichting (€ 2,00)
 • Gerechtskosten en aanverwante kosten
 • Kilometervergoeding (€ 0,50/km) in principe aan te rekenen volgens de snelste weg
 • Vacatie (wachttijd ter zitting of elders, verplaatsingstijd, aan € 75,00/u)
 • Niet specifiek toe te rekenen kosten (spreiding kost kantoor over de zaken: bv kost kantoor en infrastructuur, nutsvoorzieningen, bankkosten, bibliotheek, abonnementen, online service,…. aan 7,5 % op het ereloon.

3.

De erelonen worden in rekening gebracht per geregistreerde tijdseenheid van de behandelaar(s) en/of dossierbeheerder(s). Het basisereloon schommelt tussen € 110,00 en € 150,00/u afhankelijk van de kwalificatie van de behandelaar. Voor zaken waarin de persoon die de factuur betaalt een consument is, wordt het basisereloon terug gebracht tot een bedrag tussen € 100,00 en € 135,00/u afhankelijk van de kwalificatie van de behandelaar.

Het ereloon kan worden gecorrigeerd door toepassing van coëfficiënten die met elkaar en het uurtarief worden vermenigvuldigd wegens onder meer resultaat, spoedeisendheid, belang van de zaak, specificiteit… . Het ereloon (en ook de kost – zie hoger) kan door LM&DS steeds worden aangepast, onder meer gelet op stijging van de prijzen of wijzigingen op de markt.

Behoudens de gebruikelijke taken die door de advocaat worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat LM&DS, onder haar verantwoordelijkheid, bij de uitvoering van haar opdracht voor specifieke opdrachten (bijvoorbeeld een uitstel voor een rechtbank) een beroep doet op advocaten die niet vast aan het kantoor verbonden zijn.

4.

Voor een dossier waarin de advocaat de cliënt dient te vertegenwoordigen in een rechtszaak, voor een commissie of instantie, bedraagt het forfaitair minimum ereloon € 250,00.

5.

LM&DS brengt haar kosten en erelonen tussentijds in rekening mits het opvragen van provisiefacturen. Indien deze niet worden aangerekend, worden de kosten en erelonen volledig en zonder korting aan het einde van de tussenkomst aangerekend. Na de beëindiging van de opdracht om eender welke reden, zal de cliënt LM&DS vergoeden voor de geleverde diensten en gemaakte kosten tot en met de effectieve datum van beëindiging. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending, vanaf de vervaldag worden zij vermeerderd met de wettelijke interest en schadevergoeding zoals voorzien bij de wet op bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

6.

In dossiers met rechtsbijstand zijn de rechtsbijstandverzekeraar en de cliënt hoofdelijk gehouden de kosten en erelonen te betalen.

7.

Eventuele opmerkingen op facturen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd, bij gebreke daaraan kan hiermee geen rekening meer worden gehouden. LM&DS is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming zou komen, kan u terecht bij de Orde van Advocaten te Mechelen (Keizerstraat 20, 2800 Mechelen, T: 015/20.90.63 en F: 015/21.21.35). U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

8.

In geval van niet-betaling van een factuur is LM&DS van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn toekomstige werkzaamheden op te schorten.

9.

Voor het invorderen van facturen of bij betwisting hieromtrent zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en de vrederechter van het kanton Mechelen bevoegd.

Dit onverminderd de mogelijkheid om – bij wederzijds akkoord op het ogenblik zelf te geven – de zaak in arbitrage voor te leggen aan de taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten te Mechelen.

10.

De aansprakelijkheid van LM&DS blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door haar advocaten onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

11.

Bij nietigheid van één van de bovenstaande bepalingen, blijven de andere geldig.

Versie van toepassing vanaf 01.01.2018

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie