NIEUWS

 • Strengere verkeersregels (20/04/18) Op 6 maart 2018 werd de verkeerswet gewijzigd. Voortaan zullen politierechters erg snel een alcoholslot dienen op te leggen wanneer een bestuurder betrapt wordt met teveel ... Lees meer

 • Nieuwe opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei (19/04/18) In 2014 werden er nieuwe opzegtermijnen vastgelegd en schafte de wetgever de proefperiode af. Vanaf 1 mei 2018  worden de termijnen die de werkgever moet respecteren o... Lees meer

 • Het nieuwe onteigeningsrecht (09/03/18) Sinds januari heeft Vlaanderen een eigen onteigeningsdecreet. Dit verandert heel wat spelregels voor zowel de onteigende overheid als voor de eigenaars die met een onteigen... Lees meer

 • Rechtsbijstand : 7 op 10 zonder verdediging voor de rechter (13/02/18) Wie gedagvaard wordt voor de politierechtbank stapt vaak zonder advocaat de rechtbank binnen. Ook wanneer een schadevergoeding kan worden gevraagd blijft het slachtoffer di... Lees meer

 • Lat wordt hoger gelegd voor detachering van buitenlandse werknemers (12/02/18) Het Europees gemeenschapsrecht voorziet als logisch basisprincipe dat een werknemer slechts aan één Europees sociaal zekerheidsstelsel tegelijk kan onderwor... Lees meer

 • Geldigheid opzegbeding na de Wet op het Eenheidstatuut ? - rechtspraak (05/01/18) Vóór 2014 kon er tot op het ogenblik van de indiensttreding van hogere bedienden (jaarloon boven € 64.508 in 2013) een geldige overeenkomst gesloten wo... Lees meer

 • Flexi-jobs worden mogelijk in meer sectoren (21/12/17) Vanaf 1 januari 2018 zal het systeem van de flexi-jobs uitgebreid worden (ontwerp van de programmawet van 6 november 2017). Voortaan zullen flexi-jobs niet alleen moge... Lees meer

 • Bent u klaar voor de GDPR ? (21/12/17) Vanaf 25 mei 2018 moet u - net zoals elke andere onderneming in Europa - voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - u allicht bekend als de G... Lees meer

 • Nieuw insolventierecht wijzigt spelregels bij faillissement. (11/12/17) Op 1 mei 2018 treedt het nieuwe insolventierecht in werking. Er zijn belangrijke wijzigingen waarmee u rekening dient te houden wanneer u geconfronteerd wordt met een faill... Lees meer

 • Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor de hele bouwsector (10/11/17) Architecten en veiligheidscoördinatoren zijn al langer verplicht om een aansprakelijkheidsoverzekering af te sluiten voor de projecten waarin ze actief zijn. Vanaf maa... Lees meer

 • Hoe lang kan onterecht betaald loon worden terug gevorderd ? (18/09/17) Iets wat onverschuldigd betaald werd, kan terug gevorderd worden. Dit geldt uiteraard ook voor onterecht betaald loon. Er bestond echter discussie over de vraag hoeveel ... Lees meer

 • Kan een trouwe werknemer om dringende reden ontslagen worden ? (18/09/17) Bij de beoordeling van een dringende reden hielden rechters wel eens rekening met een lange en vlekkeloze anciënniteit. Een zware fout van een werknemer werd dan toch ... Lees meer

 • De verhoogde gerechtskosten - een stand van zaken (18/09/17) Vanaf 1 mei 2017 dient er bij elke procedure een nieuwe bijdrage van 20 euro betalen aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand. De laatste maanden werden de gerecht... Lees meer

 • Een korte afwezigheid als dringende ontslagreden (18/09/17) Een kortstondige onwettige afwezigheid wordt meestal niet aanvaard als een dringende reden. Zo werd reeds geoordeeld dat een ongewettigde afwezigheid van enkele uren geen d... Lees meer

 • Haaronderzoek kan rijverbod opleveren (01/06/17) Bestuurders met een glas te veel op riskeren boetes en een rijverbod. Indien de politierechter echter vaststelt dat de bestuurder een probleemdrinker is, kan deze lichameli... Lees meer

 • Stedenbouwkundige rechtszekerheid voor appartementen en studentenkamers? (20/04/17) Met een aantal recente arresten installeert de Raad voor Vergunningsbetwistingen een vermoeden van vergunning voor panden die voor mei 2000 werden opgedeeld in verschillende w... Lees meer

 • Invoering van het digitaal faillissementsdossier (20/04/17) Sinds april 2017 worden faillissementsdossiers elektronisch opgeslagen en bewaard. Alle documenten en gegevens van een faling zijn vanaf nu online te raadplegen. Sc... Lees meer

 • Hoe hoge verkeersboetes voor uw onderneming vermijden ? (24/03/17) Zaakvoerders en ondernemers riskeren hoge boetes wegens verkeersovertredingen van werknemers en aangestelden. Artikel 67ter Wegverkeerswet dat het niet tijdig verstrekken v... Lees meer

 • Wet op wendbaar en werkbaar werk (24/03/17) Op 15 maart 2017 werd de lang aangekondigde wet op het werkbaar en wendbaar werk gepubliceerd die werkgevers moet toelaten om sommige reeds bestaande praktijken te formalisere... Lees meer

 • De elektronische aangetekende zending - een stand van zaken (22/02/17) Sedert 21 juli 2016 werd de wet ingevoerd die de juridische basis vormt van een reeks elektronische vertrouwensdiensten, waaronder de elektronische aangetekende zending. In... Lees meer

 • Uitbreiding aansprakelijkheid voor loonschulden van aannemers (18/02/17) Met een wet van 11 decemer 2016 werd in de bouwsector een verregaande aanspakelijkheid ingevoerd voor achterstallige lonen verschuldigd door onderaannemers. Voortaan is er ... Lees meer

 • RSZ vordert bijdragen vanaf februari via 'snelsysteem' (26/01/17) Werkgevers dienen voortaan erg snel te reageren op invorderingen van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ. Vanaf februari 2017 zullen de RSZ-diensten bij nagenoeg elke b... Lees meer

 • Onverschuldigd loon kan 10 jaar terug gevorderd worden -cassatierechtspraak (14/12/16) Artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat vorderingen ontstaan uit een arbeidsovereenkomst verjaren na 5 jaar of 1 jaar na het eindigen van de overeenkomst. De... Lees meer

 • Nieuwe regels voor elektrische fietsen vanaf 1 oktober 2016 (28/09/16) Vanaf 1 oktober 2016 treedt een nieuwe wetgeving in werking voor elektrische fietsen. De e-bikes worden door de wetgever ingedeeld in drie categoriën : de &#... Lees meer

 • Verzeker u van een geldig concurrentiebeding (20/06/16) Uw zelfstandige medewerker of zakenrelatie stopt zijn samenwerking en blijkt een concurrerende ondernemingen op te richten, die heel wat van uw klanten afwerft. Gelukk... Lees meer

 • Opgelet met het ter beschikking stellen van werknemers (04/05/16) De regelgeving rond de terbeschikkingstelling van werknemers is streng en complex. Nochtans dienen zowel de werkgevers die hun werknemers inzetten in de organisatie van een... Lees meer

 • Vermindering werkgeversbijdragen sociale zekerheid vanaf 1 april 2016 (23/03/16) Vanaf 1 april 2016 wordt de aangekondigde lastenverlaging op arbeid doorgevoerd. Tewerkstellen wordt minder duur. De werkgeversbijdragen verschuldigd boven het brut... Lees meer

 • Grondwettelijk Hof vernietigt kortere opzegtermijnen bouwsector. (23/09/15) Bij arrest van 17.09.2015 heeft het grondwettelijk hof  een deel van de wet op het eenheidsstatuut vernietigd. Er werd geoordeeld dat de kortere opzegtermijnen, die bi... Lees meer

 • Het eenheidsstatuut : een praktisch overzicht (31/01/14) Sinds 1 januari 2014 werden de regels in het arbeidsrecht grondig door elkaar geschud. Er werd een grote stap gezet naar de afschaffing van het onderscheid tussen... Lees meer

 • Gerechtelijke reorganisatie (WCO): de benadeelde schuldeiser slaat terug! (07/06/12) De wet betreffende de continuïteit van ondernemingen d.d. 31.01.2009 (verder WCO-wet) is nu meer dan drie jaar in werking.  Het doel van deze wet is boven alles de c... Lees meer