Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Zakenrecht

ZAKENRECHT

LM&DS kan u advies verlenen en/of bijstaan in geschillen over alle zakelijke rechten, namelijk eigendom, erfdienstbaarheden, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, en recht van gebruik/bewoning.

M.b.t. eigendom kan LM&DS u advies verlenen dan wel bijstaan in rechte indien u als mede-eigenaar geconfronteerd wordt met geschillen omtrent mede-eigendom in het algemeen, met inbegrip van de uitonverdeeldheidtreding, appartementsmede-eigendom, time sharing, mandeligheid of muurgemeenheid, perceelsgrenzen, … 

Tevens m.b.t. eigendom beperken vastgoedtransacties zich onder invloed van de wetgeving en rechtspraak niet langer tot het loutere contractenrecht i.v.m. koop, maar rust er op de verkoper een uitgebreide informatieplicht

Er dient bijvoorbeeld een OVAM-attest, AREI-attest, keuringsbewijs stookolietank etc. te worden voorgelegd aan de koper. Ook dient bijvoorbeeld de juiste ruimtelijke bestemming te worden meegedeeld aan de koper.

Aangezien er op de koper ook een onderzoeksplicht rust, is het nazicht van de gewenste aankoop geen overbodige luxe, waarvan de bevindingen vervolgens aan de vermeldingen in de onderhandse en notariële akte dienen getoetst te worden. 

Zowel kopers als verkopers kunnen beroep doen op LM&DS voor advies dan wel bijstand in rechte.

Indien u geconfronteerd wordt met een geschil over een recht van overgang, dan is het van belang om te weten of het gaat om een erfdienstbaarheid dan wel om een recht van uitweg, een losweg, …  Daarnaast staat het al dan niet openbaar karakter van private wegenissen regelmatig ter discussie. Voor al deze geschillen kan u bij LM&DS terecht.

Dikwijls doet zich de situatie voor waarbij er meerdere personen titularis zijn van een zakelijk recht, bijvoorbeeld ouders die een onroerend goed aankopen in vruchtgebruik, terwijl hun kinderen de blote eigendom aankopen (al dan niet met gelden die vooraf geschonken werden).

Voor de regeling van deze bijzondere situaties, in het bijzonder wat er moet voorzien worden bij zulke constructies om de belangen van alle partijen te vrijwaren, kan u beroep doen op LM&DS. 

Wanneer u meent dat u buitensporige hinder ondervindt van uw buren, kan u advies inwinnen omtrent uw rechten bij LM&DS. Vaak gaat het over de hoogte van bomen, bladafval, lawaaihinder, … In dit kader doen zich vaak geschillen voor m.b.t. het Veldwetboek. Het gaat bijvoorbeeld over overhangende takken, de wettelijke plantafstand t.o.v. de perceelsgrens, …

Contacteer ons advocatenkantoor voor meer informatie

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie