Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Omgevingsrecht

OMGEVINGSRECHT

Het omgevingsrecht vormt een belangrijk onderdeel van het vastgoedrecht. Onze advocaten verlenen u bijstand in volgende zaken: Milieurecht, bosdecreet, ruimtelijke ordening, stedenbouw, onteigening, beschermd statuut. Voor deze onderdelen kan juridisch advies zeker een meerwaarde betekenen.

We lichten deze verschillende onderdelen voor u toe:

Milieurecht

​Voor de begeleiding bij uw aanvraag van milieuvergunning kunnen onze advocaten u sterk advies verlenen.

Daarnaast heeft het milieurecht ook betrekking op de Vlarem-wetgeving, vervuiling, bodemrecht, sanering, risicogrond, geluidsnormen, milieuhandhaving, milieumisdrijf, milieustakingsvordering, procedure voor Milieuhandhavingscollege, …

Bosdecreet

Ontbossing, compensatie, beheer, definitie van bos, natuurbehoud, kapmachtiging, …

Ruimtelijke Ordening

De ruimtelijke ordening wordt beheerst door de gewestplannen of ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP’s). Tijdens de opmaak van een RUP kunnen wij u adviseren en bijstaan bij het formuleren van een bezwaar indien dit RUP voor u nadelig is. Ook in het kader van de opmaak van een rooilijnplan kunnen wij u bijstaan bij de redactie van een bezwaar bij het openbaar onderzoek. 

Dergelijke RUP’s en rooilijnplannen kunnen gepaard gaan met een onteigening(splan). De onteigeningswetgeving kent verschillende facetten waardoor juridisch advies een meerwaarde kan betekenen, niet enkel tijdens het aanvechten van een onteigening, maar ook bij een latere begroting van de onteigeningsvergoeding. 

Veelal kunnen dergelijke RUP’s aanleiding geven tot planschade, wanneer deze de toekomstige bebouwingsmogelijkheden worden beperkt, of tot een planbatenheffing, wanneer het RUP een bebouwingsmogelijkheid tot gevolg heeft. Deze wijziging van de bebouwingsmogelijkheid kan alleszins een grote financiële impact betekenen. De decreetgever heeft voorzien in bepaalde geëigende procedures om een planschade te vorderen of een planbatenheffing te betwisten, zodat ook hier juridische ondersteuning, dewelke wij aanbieden, kan helpen. 

Binnen elke Vlaamse gemeente bevinden er zich nog steeds woonuitbreidingsgebieden of woonreservegebieden. Het aansnijden van dergelijke ‘reservegebieden’ is allerminst evident. Eén van de mogelijke opties wordt gevormd door het principieel akkoord. Ons kantoor heeft reeds de nodige ervaring en knowhow opgebouwd omtrent deze rechtsfiguur waarbij zowel ontwikkelaars als buurtbewoners in deze materie werden geadviseerd. 

Een laatste ‘hot item’ binnen de ruimtelijke ordening kan gevonden worden in de oude Buurtwegenwet van 1841. In 1842 werd over het gehele Koninkrijk België alle buurt- en voetwegen in kaart gebracht met de aanduiding van hun tracé en breedte. Het juridisch statuut van deze wegen is de laatste decennia terug op het voorplan gekomen doordat vele buurtwegen terug worden gebruikt.

LM&DS kan gemeenten of burgers bijstaan dewelke er naar streven opdat deze buurtwegen, terug worden opengemaakt volgens hun oorspronkelijke breedte. Daarnaast kan het kantoor bijstand verlenen wanneer een gemeente het plan heeft opgevat om een bepaalde buurtweg te verbreden, te verleggen of af te schaffen. 

StedenbouwRECHT

Ons kantoor heeft intussen een jarenlange ervaring opgebouwd met betrekking tot de regelgeving inzake stedenbouw, wat haar toelaat om u bij te staan op elke mogelijke manier en binnen elk mogelijk facet van de stedenbouw: 

  • Bij de redactie van de motiveringsnota bij de aanvraag,
  • Bij het opstellen van een bezwaarschrift,
  • Bij het aantekenen van administratief beroep,
  • Bij de verdediging van uw belangen op de hoorzitting bij de deputatie van de provincie.

De sector volgt tevens nauwgezet de steeds wijzigende procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zodat wij optimaal uw belangen kunnen verdedigen bij die instantie, zowel als verzoekende partij, verwerende partij of tussenkomende partij. Indien dit gewenst is, kan LM&DS voor u de cassatieprocedure voeren voor de Raad van State. 

Het kantoor heeft naast deze vergunningsprocedures talrijke adviezen geformuleerd ten aanzien van administratieve overheden, particulieren en bedrijven omtrent de toepasselijke regels of omtrent bepaalde mogelijkheden binnen het regelgevend kader. Zeker wanneer een particulier of een bedrijf een bepaald stedenbouwkundig probleem dient te trotseren, tracht ons kantoor op een constructieve wijze, en waar mogelijk in overleg met de bevoegde overheid, alsnog de stedenbouwkundige knoop te ontwarren opdat het voorgenomen project kan worden gerealiseerd. Het element dat het project zonevreemd is of gelegen is binnen een oude – maar misschien niet-vervallen – verkaveling volgt geen obstakel, maar enkel een nieuwe uitdaging om rechtszekerheid te bieden. 

Naast het luik van de vergunningverlening omvat de stedenbouw ook een zeer belangrijk luik van de handhaving. De bestuurlijke handhaving bestaat uit het stedenbouwkundig stakingsbevel. Ons kantoor kan u de nodige bijstand bieden om een vordering tot opheffing van een bekrachtigd stedenbouwkundig stakingsbevel in te stellen bij de rechtbankvoorzitter. Een doorbreking van een bekrachtigd stakingsbevel geeft aanleiding tot een aanzienlijke geldboete (€5.000,00) waartegen eveneens twee specifieke procedures openstaan dewelke het kantoor namens u kan voeren. 

Binnen de strafrechtelijke handhaving situeert zich vooral de herstelvordering. Ons kantoor heeft al menig gemeentebestuur bijgestaan bij de redactie van een herstelvordering opdat deze voor advies kan worden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Aan de andere kant, wanneer u zelf wordt geviseerd met een herstelvordering kan ons kantoor u bijstaan bij uw verdediging wanneer de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid binnen het kader van een adviesaanvraag u de mogelijkheid biedt om uw standpunt ter kennis te brengen. Er dient specifiek te worden opgemerkt dat de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid slechts een korte termijn van acht dagen toestaat om dit antwoord te formuleren.

LM&DS beschikt over de nodige ervaring om op zeer korte termijn een handhavingsdossier door te nemen en namens u een antwoord te formuleren opdat de Hoge Raad de herstelvordering negatief zou adviseren en dus de herstelvordering wordt afgeblazen. 

Wanneer u wordt gedagvaard tot het herstel, dit kan correctioneel of burgerlijk zijn, kan het kantoor u bijstaan om uw belangen ten volle te verdedigen waarbij het handhavingsdossier integraal wordt doorgenomen, alsook de weerhouden stedenbouwkundige misdrijven op hun correctheid minutieus worden getoetst. Ook zal er nagegaan worden of de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid op een correcte wijze tot een (voorwaardelijk) positief advies heeft beslist. 

Onteigening

Onteigeningsplan, onteigeningsvergoeding, hoogdringendheid, quasi-onteigening.

Beschermd statuut

Onroerend erfgoed, monumenten, dorpsgezichten, landschappen, archeologie, vondstmeldplicht, enzovoort.

Contacteer ons advocatenkantoor voor meer informatie

Om uw surfervaring te verbeteren maakt LM&DS gebruik van cookies. Meer informatie   OK