Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen

NIEUWSARCHIEF

 • Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor de hele bouwsector (10/11/17) Architecten en veiligheidscoördinatoren zijn al langer verplicht om een aansprakelijkheidsoverzekering af te sluiten voor de projecten waarin ze actief zijn. Vanaf maart 2018 zullen alle diens... Lees meer

 • Haaronderzoek kan rijverbod opleveren (01/06/17) Bestuurders met een glas te veel op riskeren boetes en een rijverbod. Indien de politierechter echter vaststelt dat de bestuurder een probleemdrinker is, kan deze lichamelijk rijongeschikt worden v... Lees meer

 • Spookbossen : wordt uw tuin straks kwetsbaar waardevol bos ? (28/04/17) De Vlaamse regering is volop bezig met de bescherming van bijkomende oppervlaktes als kwetsbaar waardevol bos. Heel wat tuinen en bedrijfsterreinen zullen hierdoor kwetsbaar waardevo... Lees meer

 • Hoe hoge verkeersboetes voor uw onderneming vermijden ? (24/03/17) Zaakvoerders en ondernemers riskeren hoge boetes wegens verkeersovertredingen van werknemers en aangestelden. Artikel 67ter Wegverkeerswet dat het niet tijdig verstrekken van informatie strafbaar s... Lees meer

 • De elektronische aangetekende zending - een stand van zaken (22/02/17) Sedert 21 juli 2016 werd de wet ingevoerd die de juridische basis vormt van een reeks elektronische vertrouwensdiensten, waaronder de elektronische aangetekende zending. In de praktijk kan dit heel... Lees meer

 • Moeten flitsboetes uit 2016 nog betaald worden ? (10/01/17) Eind 2016 werd heel wat aandacht besteed aan een arrest van het Hof van Cassatie dat  een veroordeling wegens snelheidsovertreding onwettelijk had verklaard. Hoe zit dit nu precies ? M... Lees meer

 • Bekendmaking vervangende feestdagen voor werknemers (13/12/16) Voor wettelijke feestdagen die op een zondag of een normale inactiviteitsdag in een onderneming vallen, dient de werkgever vervangingsdagen te voorzien. Deze moeten voor het volgende jaar uiterlijk... Lees meer

 • Ontbijtsessie Vermoeden van vergunning - 19 januari 2017 (25/11/16) Vrij van vergunning Over vermoedens, meldingen en vrijstellingen In 1962 trad de eerste stedenbouwwetgeving in werking. Daarna volgden de gewestplannen in de jaren '70 en een steeds strenger... Lees meer

 • Opgelet met het ter beschikking stellen van werknemers (04/05/16) De regelgeving rond de terbeschikkingstelling van werknemers is streng en complex. Nochtans dienen zowel de werkgevers die hun werknemers inzetten in de organisatie van een klant als de bedrijven d... Lees meer

 • De pandwet brengt meer zekerheid. (31/03/16) Vanaf 1 januari 2017 treedt de nieuwe Pandwet in werking. Hiermee worden een aantal nieuwe zekerheidsmechanismen in het handelsverkeer ingevoerd. Zo kan u voortaan in het kader van het rete... Lees meer

 • Vermindering werkgeversbijdragen sociale zekerheid vanaf 1 april 2016 (23/03/16) Vanaf 1 april 2016 wordt de aangekondigde lastenverlaging op arbeid doorgevoerd. Tewerkstellen wordt minder duur. De werkgeversbijdragen verschuldigd boven het brutoloon zullen op 1 april 2... Lees meer

 • Uitbreiding doelgroepverminderingen eerste werknemers (26/01/16) De verminderingen op de R.S.Z.-werkgeversbijdragen bij aanwerving van de eerste werknemers worden aanzienlijk uitgebreid. Sedert 1 januari 2016 valt de basisbijdrage bij aanwerving van de eers... Lees meer

 • Grenzen strafrechtelijke aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeval externe werknemer (22/01/16) Een werkgever riskeert strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer een arbeidsongeval het gevolg blijkt te zijn van het niet naleven van de Welzijnswet. Maar wat wanneer een werknemer van een extern... Lees meer

 • Grenzen openbaar onderzoek bij vergunningen (20/11/15) In het kader van (stedebouwkundige) vergunningsaanvragen is de overheid verplicht mogelijke belanghebbenden inzage te verlenen in het aanvraagdossier in het kader van het openbaar onderzoek.... Lees meer

 • Leegstandsheffing : opgelet voor verraderlijke termijnen (20/11/15) Wanneer u een woning of bedrijfsruimte bezit die opgenomen wordt in het register wegens leegstand of verkrotting, volgt er slechts een ruime tijd later een eventuele heffing. Toch ka... Lees meer

 • SOCIALE VERKIEZINGEN: aandachtspunten en stappenplan (26/06/15) Wie moet sociale verkiezingen organiseren?  Welke zijn de belangrijke data? Hieronder vindt u de basisprincipes en een duidelijk tijdschema dat alles een stuk overzichtelijker maakt. Wie moe... Lees meer

 • Ontslag om dringende reden : bewijs door externe specialisten - rechtspraak (12/06/15) Een dringende ontslagreden bewijzen is vaak niet vanzelfsprekend. Drie interessante arresten wijzen op mogelijke valkuilen. 1. Bewijs dringende reden via een IT-verslag. Gezien computers... Lees meer

 • Regels ouderschapsverlof na de recente wijzigingen (22/04/15) Elke ouder-werknemer kan gedurende een bepaalde periode zijn arbeidsovereenkomst onderbreken om voor de opvoeding van zijn kind te zorgen. In België werd dit, door Europa verplicht, systeem zo... Lees meer

 • Een correcte KBO inschrijving bespaart ellende (13/03/15) Bij aanvang van een ondernemingsactiviteit of oprichting van een vennootschap is de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen één van de te doorlopen formaliteiten. Toch kan... Lees meer

 • Nieuwe berekeningswijze sociale bijdragen (18/02/15) Vanaf het eerste kwartaal 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen op een nieuwe wijze berekend. Voortaan hebben zelfstandigen er alle belang bij om zelf op te volgen of v... Lees meer

 • Strengere verkeersregels vanaf 2015 (23/01/15) Vanaf 1 januari 2015 gelden er strengere verkeersregels. Heel wat straffen zijn verzwaard én de politiediensten krijgen meer mogelijkheden om op te treden Voornamelijk over... Lees meer

 • “Check in at work”: nieuw online aanwezigheidsregistratiesysteem (21/10/14) Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan € 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroeger werfmelding), maar moet ook elke persoon die werken ... Lees meer

 • Nieuwe regelgeving inzake psycho-sociale risico's op het werk. (26/09/14) Sinds 1 september 2014 is de nieuwe regelgeving inzake de preventie van psycho-sociale risico's op het werk van kracht. Waar voordien de nadruk lag op problemen veroorzaakt door geweld, pesteri... Lees meer

 • Wijziging gerechtelijk landschap (28/07/14) Het einde van de vorige legislatuur werd gekenmerkt door een aantal ingrijpende wijzigingen op het vlak van justitie. Zo werd het gerechtelijk landschap helemaal hertekend door de wet van 1 decembe... Lees meer

 • Alle vergoedingen bij beëindiging arbeidsovereenkomst onderworpen aan RSZ-bijdragen of toch niet? (02/07/14) Vanaf 1 oktober 2013 werden nagenoeg alle vergoedingen verschuldigd naar aanleiding van een beëindiging van een arbeidsovereeenkomst onderworpen aan RSZ-bijdragen. Hiermee wou de regering de p... Lees meer

 • Projectontwikkelaars met de handen in het haar door vernietiging van het grond- en pandendecreet (12/03/14) Bij arrest van 07.11.2013 nr. 145/2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof het onderdeel m.b.t. de sociale lasten uit het grond- en pandendecreet. Even ter opfrissing: het grond- en pandendecreet be... Lees meer

 • Motiveringsplicht bij ontslag (17/02/14) Vanaf 1 april 2014 gelden de nieuwe regels inzake de motiveringsplicht voor de werkgever bij ontslag, ingevoerd door C.A.O. nr. 109 afgesloten op 12 februari 2014.  Kort samengevat zal de... Lees meer

 • Over kosten en erelonen, verzekeringen en rechtsbijstand (28/11/13) Uit de dagdagelijkse ervaring van de advocaten in onze sector aansprakelijkheids-, verzekerings en verkeersrecht, blijkt dat velen niet weten waarvoor zij al dan niet zijn verzekerd. Zij betalen trouw... Lees meer

 • Arts mag geen informatie geven aan werkgever - rechtspraak (03/05/13) Een arts is gehouden aan beroepsgeheim en riskeert strafsancties indien hij dit schendt. Een uitzondering hierop is het geval waar de arts opgeroepen wordt als getuige, of wanneer de wet hem v... Lees meer

 • Belastingvoordeel voor energiebeparende uitgaven ook bij werken door een Poolse aannemer? (04/10/12) Sinds 1978 gold er in België een registratieplicht in hoofde van de aannemers. Dit vormde een garantie voor de bouwheer dat de contracterende aannemer over genoeg vakkennis beschikte en financiee... Lees meer

 • Intrekking van het rijbewijs: Daar gaat het... rijbewijs (19/04/12) Het gebruik van een wagen is in onze maatschappij een evidentie. Deze vanzelfsprekendheid komt  brutaal en vaak onverwacht ten einde bij een onmiddellijke intrekking of een verval van het rech... Lees meer

 • Twee is een ketting (18/04/12) In 2002 werd art. 19 bis 11 par 2 in de wet verplichte aansprakelijkheid motorvoertuigen ingevoerd (WAM-wet). Deze bepaling werd meestal toegepast om naast het schrootkluwen het aansprakelijkheidsk... Lees meer

 • Vereffenen en verdelen wordt eenvoudiger (30/03/12) Na een echtscheiding of een overlijden, zal een vereffening-verdeling van het patrimonium vaak een langdurige procedure met zich brengen. Op 01.04.2012 treedt de nieuwe wet van 13.08.2011 houdende ... Lees meer

 • Nieuwe opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten (02/09/11) De wet van 12 april  2011 voorziet in een wijziging van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. Deze wijziging is van toepassing op arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanv... Lees meer

 • Interestvoet voor handelstransacties stijgt. (29/07/11) De interestvoet voor handelstransacties stijgt voor het tweede semester van 2011 van 8% naar 8,5%. Deze interestvoet is alleen van toepassing voor handelstransacties en indien partijen geen andere int... Lees meer

 • R.S.Z. past kostenforfaits aan (20/06/11) Sedert begin 2010 werd wettelijk verankerd,  dat de werkgever de bewijslast draagt van het feit dat kostenvergoedingen die hij betaalt aan een werknemer ook werkelijke kosten dekken. ... Lees meer

 • De architect wordt een onderneming (13/05/11) In een baanbrekend arrest van het Grondwettelijk Hof van 6/4/2011 wordt gesteld dat het feit dat beoefenaars van een vrij beroep, waaronder architecten, van het toepassingsgebied van de wet marktprakt... Lees meer

 • nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht (24/12/10) Vanaf 1 januari 2011 zijn er nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht van toepassing. Deze werden als volgt vastgesteld bij K.B. dd. 16.12.2010 : Voor beroepsinkomsten per maan... Lees meer

 • R.S.Z. publiceert kostenforfaits (20/09/10) Sedert begin 2010 werd wettelijk verankerd,  dat de werkgever de bewijslast draagt van het feit dat kostenvergoedingen die hij betaalt aan een werknemer ook werkelijke kosten dekken. ... Lees meer

 • Werkgever draagt bewijslast inzake kostenvergoedingen (30/04/10) Terugbetalingen van kosten door een werkgever aan zijn werknemer, vormen geen loon zodat hierover geen R.S.Z. bijdragen verschuldigd zijn. Een klassieke discussie in het kader van een R.S.Z. contro... Lees meer

 • Office manager uitzendkantoor is handelsvertegenwoordiger - rechtspraak (02/03/10) Titel IV van de arbeidsovereenkomstenwet voorziet in een aantal bepalingen die enkel toepasselijk zijn op bedienden die werken als handelsvertegenwoordiger. Dit betreft bvb. het mogelijk recht op e... Lees meer

 • wettelijke intrestvoet op historisch laagtepunt (22/01/10) Indien U geldsommen invordert via een gerechtelijke procedure, zullen deze in de meeste gevallen vanaf het inleiden van de procedure tot aan de dag van betaling verhoogd worden met de gerechtelijke in... Lees meer

 • Wet Continuïteit Ondernemingen op kruissnelheid (22/12/09) Op 1/4/2009 trad de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) in werking. Deze wet vervangt de wet betreffende het gerechtelijk akkoord, het vroegere concordaat. De wet is innovatief aangezien aa... Lees meer

 • Sint en kerstman betalen geen sociale zekerheid (04/12/09) In principe worden geschenken die een werkgever toekent beschouwd als loon. Over deze voordelen zijn dan ook sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Uitzondering hierop vormen echter o.m.... Lees meer

 • Tijdelijke R.S.Z. vermindering bij arbeidsduurvermindering (07/08/09) Als bijkomende crisismaatregel voorziet de wet van 19 juni 2009 over tewerkstelling in tijden van crisis (B.S. 25 juni 2009), in een forfaitaire vermindering van de R.S.Z. werkgeversbijdragen. ... Lees meer

 • Ecocheque vrijgesteld van sociale zekerheid. (15/06/09) Bij K.B. van 14 april 2009 werd voorzien dat werkgevers ecocheques kunnen toekennen aan hun personleelsleden, zonder dat hierover sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. De cheques kunn... Lees meer

 • Maatregelen voor zelfstandige om de privéwoning tegen beslag te beschermen (10/04/09) Op 8 juni 2007 is de wet in werking getreden die aan zelfstandigen de mogelijkheid geeft om hun privéwoning aan beslag van hun schuldeisers te onttrekken. Van deze mogelijkheid kan gebruik gema... Lees meer

 • Crisismaatregel : ruimere mogelijkheid om R.S.Z. sancties te verminderen (18/03/09) Werkgevers die de verschuldigde R.S.Z. bijdragen niet tijdig betalen, krijgen burgerlijke sancties opgelegd in de vorm van interesten en bijdrageopslagen. De burgerlijke sancties kunnen door de R.S... Lees meer

 • Waarde maaltijdcheques verhoogd. (17/03/09) Onder bepaalde voorwaarden zijn maaltijdcheques vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting, wat zeker bijdraagt tot hun populariteit. Eén van deze voorwaarden betre... Lees meer

 • Recht op ouderschapsverlof uitgebreid (27/02/09) Er kan aanspraak gemaakt worden op ouderschapsverlof voor geboren of geadopteerde kinderen tot deze de leeftijd bereikt hebben van 4, 6 of 8 jaar,  afhankelijk van de situatie. De federale reg... Lees meer

 • Werkgever is sociale zekerheid verschuldigd over verkeersboetes (19/01/09) De wet houdende diverse bepalingen (I) van 22 december 2008 heeft  een solidariteitsbijdrage ingevoerd ten laste van de werkgever die een verkeersboete betaalt die een werknemer heeft opgelopen t... Lees meer

 • Nieuwe echtscheidingswet gedeeltelijk vernietigd ivm de gerechtskosten. (13/01/09) Het nieuwe art. 1258 Ger.W., deel uitmakend van de vernieuwde echtscheidingswet, regelt wie, in geval van een echtscheiding, de gerechtskosten moet betalen.  Wanneer de echtsc... Lees meer

 • Nieuwe grenzen loonbeslag en loonoverdracht (02/01/09) Vanaf 1 januari 2009 zijn er nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht van toepassing. Deze werden als volgt vastgesteld bij K.B. dd. 08.12.2008 : Voor beroepsinkomsten per maand  : ... Lees meer

 • Wetsontwerp: werkgever is sociale zekerheid verschuldigd over verkeersboetes (10/12/08) In december 2008 behandelt het Parlement een wetsontwerp houdende de invoering van een solidariteitsbijdrage van 33 %, verschuldigd door werkgevers die verkeersboetes van hun werknemers beta... Lees meer

Om uw surfervaring te verbeteren maakt LM&DS gebruik van cookies. Meer informatie   OK