Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Advocaat sociaal recht

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT - SocialE ZEKERHEID

Het arbeidsrecht regelt de relaties tussen werkgevers en werknemers, zowel individueel als collectief.

In het sociale zekerheidsrecht wordt de verhouding tussen de openbare instellingen en de sociaal verzekerden geregeld.

LM&DS zorgt voor bijstand en advies door een gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht zodat uw belangen op de beste manier kunnen verdedigd worden, i.v.m.: 

 • optimalisering van de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement;
 • adviezen en modelovereenkomsten in verband met flexi-jobs , onbelast bijverdienen;
 • voorbereiding, redactie en opstellen van C.A.O.'s (collectieve arbeidsovereenkomsten);
 • afdwingen van een niet-concurrentiebeding
 • verbetering van de carpolicy, misbruik en teruggave van bedrijfswagen;
 • We zorgen voor begeleiding en praktische tips bij het invoeren van een mobiliteitsvergoeding (cash for cars) of mobiliteitsbudget.
 • internetpolicy,e-mail policy, privacy op het werk, camerabewaking, controlerecht werkgever;
 • verloning en loonoptimalisatie;
 • bijstand H.R. specialist;
 • ontslag en ontslagoptimalisatie;
 • discussies rond contractbreuk, bvb. omwille van functiewijziging, wijziging van de werkplek, grotere woon-werk afstand of vermindering van het loonpakket;
 • eenheidsstatuut en motivering van ontslag;
 • ontslag om dringende reden;
 • ontslag beschermde werknemer;
 • de reglementering inzake ouderschapsverlof, tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking;
 • collectieve ontslagen, herstructurering;
 • sluiting van afdeling, sluiting van een onderneming of afdeling, wet renault;
 • toetredingsakte niet recurrente resultaatsgebonden voordelen; 
 • moederschapsbescherming, tijdskrediet, palliatief verlof, ouderschapsverlof;
 • vakantiegeld;
 • tewerkstelling van buitenlandse arbdeidskrachten door indienstname of detachering.
 • begeleiding van de sociale verkiezingen, oprichting of wijziging ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.);
 • betwistingen inzake sociale verkiezingen;
 • preventie adviseur en vertrouwenspersoon;
 • welzijnswet en zgn. pestwet, verzoek tot psycho-sociale interventie;
 • handelsvertegenwoordigers, commissie, uitwinningsvergoeding;
 • schijnzelfstandigen, schijnzelfstandigheid, schijnwerknemerschap
 • verlof om dwingende reden;
 • opzeg, opzegvergoedingen en opzegtermijnen, beschermingsvergoeding na ontslag;
 • bijstand bij het berekenen van beëindgingsvergoedingen, waarin ook de natura voordelen dienen opgenomen worden zoals aandelenopties, groeps- en hospitalisatieverzekering,de waarde van de firmawagen;
 • We helpen u bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie te beschermen tegen oneerlijke concuurrentie door (ex) werknemers. Bent u toch het slachtoffer van oneerlijke concurrentie dan helpen we u deze zo snel mogellijk te stoppen en overlopen we de actiemogelijkheden. 
 • vragen rond ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag;
 • misbruik van ontslagrecht, willekeurig ontslag;
 • motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag;
 • R.V.A. beslissingen, terugvorderingen, verhoor;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag, SWT, brugpensioen;
 • controle door de sociale inspectie;
 • sociaal strafrecht strafwetboek;
 • arbeidsongeval, arbeidswegongeval en hieruit voortvloeiende strafrechtelijke en burgerechtelijke aansprakelijkheid;
 • scholingsbeding;
 • concurrentiebeding, afwervingsbeding, oneerlijke concurrentie;
 • arbeidsovereenkomsten in de  luchtvaartsector;
 • problemen of voorkomen van problemen n.a.v.staking, bedrijfsbezetting, stiptheidsactie;
 • bemiddeling in sociaal conflict en onderhandelingen;
 • groepsverzekeringen, aanvullende pensioenen, aanvullende ziekteverzekering;
 • impliciet ontslag door degradatie, loonsverlaging of  wijziging van de arbeidsvoorwaarden;
 • ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
 • uitzendarbeid,  interimcontracten of het opstellen van een correcte overeenkomst voor het terbeschikkingstelling van werknemers;
 • arbeidsovereenkomsten luchtvaartsector, bouwsector;
 • discriminatie in arbeidsrelaties of bij ontslag;
 • onverschuldigd betaald loon;
 • gevolgen van langdurige of definitieve arbeidsongeschiktheid, waarbij er vaak discussies ontstaan rond het bewijs van de ongeschiktheid of waarbij ook vragen kunnen rijzen rond de beëindiging van de arbeidsovereenkomst  op basis van medische overmacht, rekening houdende met de bewijslast en de procedureregels die hierbij gelden.
 • de afwikkeling van arbeidsongevallen of betwistingen in verband met arbeidsongevallen
 • Opzegbeding in de arbeidsovereenkomst

Wij staan u bij voor elke arbeidsrechtbank en het arbeidshof te Antwerpen, Brussel, Gent, Bergen en Luik. Daarnaast kan u ook beroep doen op ons als adviseur en erkende bemiddelaar in het sociaal recht.

Contacteer onze specialist arbeidrecht

Om uw surfervaring te verbeteren maakt LM&DS gebruik van cookies. Meer informatie   OK